Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van de website VoetbalGokken.nl. Door het bezoeken en gebruik van de site accepteer je deze disclaimer.

VoetbalGokken.nl is een geregistreerde handelsnaam en onderdeel van STProducties B.V., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht ("VoetbalGokken", "STProducties", "wij" en "ons"). STProducties B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71919708.

Vrijwarring

Ondanks de constante zorg, welwillendheid en gepassioneerde aandacht dat dagelijks door het team in het online platform www.voetbalgokken.nl wordt gestoken, kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit daarvan.

VoetbalGokken.nl sluit dan ook haar aansprakelijkheid voor enigerlei schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van of de (on)bereikbaarheid daarvan. Beweringen en meningen, geuit in mededelingen en artikelen, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van VoetbalGokken.nl.

VoetbalGokken.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die daar mogelijk uit voortvloeit. VoetbalGokken.nl kan er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Copyright en auteursrecht

De gehele inhoud van website VoetbalGokken.nl (teksten, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen en andere zaken) zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VoetbalGokken.nl is het niet toegestaan om delen van deze website te gebruiken in andere websites of voor enige andere toepassing. Deze website kan gegevens bevatten die zijn beschermd door copyright en door andere wet- of regelgeving inzake copyright van derden en deze zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd.

Verantwoording/aansprakelijkheid:

Wij van VoetbalGokken.nl hebben deze website met zorgvuldigheid ontworpen en samengesteld naar beste kennis en weten. Toegang tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker ervan. Eventuele claims t.a.v. schade en garantie veroorzaakt door mogelijk onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten.

VoetbalGokken.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade (ook niet voor indirecte- en/of gevolgschade) die kan voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van deze website of de daarin aangebrachte verwijzingen.

Verwijzingen naar andere websites:

VoetbalGokken.nl bevat verwijzingen (hyperlinks) naar sites welke buiten het beheer en aansprakelijkheid van onszelf valt. Een link en/of verwijzing wordt met de beste intentie en zorgzaamheid door VoetbalGokken.nl toegevoegd. Dergelijke sites zijn in het beheer van derden en hebben een eigen beleid dat hierop van toepassing is. VoetbalGokken.nl heeft hier geen zeggenschap over en is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die mogelijk voortvloeit uit het bezoeken van een dergelijke verwijzing.

VoetbalGokken.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van sites waarnaar wordt gelinkt en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor aanvullend het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.